Rodo

Niniejszym informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych podanych w trakcie rozmowy, w szczególności: imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres oraz adres e-mail, jest Poradnia Lekarza Rodzinnego Żerniki z siedzibą przy ulicy Tarnogórskiej 218B, w Gliwicach. Państwa dane przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są ustawy z 15.05.2011 roku o działalności leczniczej wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie oraz ustawa z dnia 6.11.2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, to jest przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6.11.2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nagrane rozmowy są przechowywane przez dziewięćdziesiąt dni. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Drogi Pacjencie. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane w skrócie RODO). Dotychczasowe podstawy prawne tj. Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 roku oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów dokumentacji i sposobie jej przetwarzania zachowują swoją moc. W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa po 25 maja 2018 roku. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. O jakich danych mówimy: Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach udzielanych przez nas świadczeń medycznych. Kto będzie administratorem Twoich danych: Administratorem danych jest i będzie MED-POZ Sp. z o. o. Administrator danych w celu realizacji swoich obowiązków, powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować mailowo wysyłając wiadomość na adres: iod@intall.pl Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Jest to niezbędne w celu dokumentowania udzielania świadczeń zdrowotnych, ich weryfikacji oraz prowadzenia rozliczeń tych świadczeń z płatnikiem, tj. NFZ lub firmom zlecającym np. w ramach abonamentów medycznych. W szczególności przetwarzanie danych osobowych związane jest z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzeniem dokumentacji medycznej, przeprowadzaniem badań profilaktycznych, rejestracją Pacjenta w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, zapewnieniem jakości udzielania świadczeń, m.in. poprzez badanie satysfakcji Pacjentów, zapewnieniem ciągłości opieki zdrowotnej, w tym w procesie koordynacji udzielania świadczeń, co może obejmować m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych w PWDL, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia, komunikacją po udzieleniu świadczenia w celu oceny samopoczucia/stanu zdrowia pacjenta itp., odbieraniem i archiwizacją oświadczeń woli Pacjentów, pozyskiwaniem informacji zarządczych/ zarządzaniem podmiotem wykonującym działalnością leczniczą; weryfikacją uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej i rozliczaniem zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej; wykonywaniem innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, wymianą informacji o stanie zdrowia pacjenta pomiędzy różnymi PWDL w celu zapewnia ciągłości opieki zdrowotnej; związane z procesem wystawiania zaświadczeń lekarskich, orzekaniem o niezdolności do pracy oraz wykonywania zadań przez lekarzy orzeczników określonych w innych ustawach; Gromadzenie danych takich jak e-mail, czy telefon mimo że nie wchodzą one w minimalny, wymagany ustawowo zakres danych zawartych w dokumentacji medycznej, jest niezbędne i adekwatne wyłącznie do celów zdrowotnych i nie będzie wykorzystane do innych celów w tym marketingowych. Dane zdrowotne są również wykorzystywane do profilowania grup pacjentów zagrożonych niekorzystnymi następstwami zdrowotnymi w celu oceny w skalach ryzyka, grupach dyspanseryjnych oraz kierowania do nich poszerzonej opieki medycznej, programów profilaktycznych i edukacyjnych. Profilowanie skutkuje podejmowaniem, przez personel medyczny, decyzji diagnostycznych lub leczniczych, opierających się na wiedzy medycznej i dobrej praktyce klinicznej. Profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Czy podanie danych jest obwiązkowe? Tak, jest obowiązkiem prawnym zgodnie z który mamy obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej i w tym celu niezbędne jest podanie prawidłowych i kompletnych danych. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczenia. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zwłoka w pozyskaniu danych mogłaby spowodować niekorzystne skutki zdrowotne lub zagrożenie życia Twojego lub innej osoby. Komu możemy przekazać dane? Zgodnie z obowiązującym prawem, dane te mogą zostać przekazane Twojemu przedstawicielowi ustawowemu, osobie przez Ciebie upoważnionej, osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne osoby wykonujące czynności pomocnicze lub nadzór nad działalnością podmiotu leczniczego i utrzymaniem systemów teleinformatycznych, na podstawie upoważnienia, placówce medycznej lub pracownikowi medycznemu który będzie kontynuował proces diagnostyki lub leczenia, organom władzy publicznej w tym (Rzecznikowi Praw Pacjenta, Organom samorządu zawodów medycznych, konsultantom krajowym i wojewódzkim, ZUS, NFZ, Zespołom Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności) w zakresie sprawowania przez nie nadzoru i kontroli, oraz organom przed którymi możesz dochodzić swoich praw lub roszczeń (np. Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, prokuratura, sądy, rzecznik odpowiedzialności zawodowej), zakładom ubezpieczeń za zgodą pacjenta, osobom wykonującym zawód medyczny podczas procedury udzielania akredytacji w ochronie zdrowia, a także w celach naukowych bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo dostępu do Twoich danych (o którym mowa w art. 15 RODO) w szczególności: uzyskania od Przychodni potwierdzenia czy przetwarza Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do tych danych oraz informacji wskazanych w art. 15 ust. 1 lit. a - h oraz art. 15 ust. 2 RODO. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 15 RODO powinien być realizowany na zasadach określonych w art. 6.1.Kodeksu; uzyskania od PWDL kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym kopii dokumentacji medycznej oraz innych danych osobowych Pacjenta (ale nie wyciągu lub odpisu), Zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO, nieodpłatnym udostępnieniu podlega pierwsza kopia przetwarzanych danych. PWDL może jednak pobierać opłatę od kolejnych kopii. Za kolejne kopie uznaje się w szczególności dokumentację medyczną w zakresie w jakim była uprzednio udostępniona (uprzednio udostępnione i nie zmienione dokumenty dokumentacji medycznej). Pacjent ma prawo do żądania sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji swoich danych. Pacjent ma prawo zażądać niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej. Pacjent ma również prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, o którym mowa w art. 9 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz od prawa dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta.. poprzez wgląd w Przychodni z możliwością sporządzania notatek i zdjęć, uzyskanie wydruku lub kopii na informatycznym nośniku lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym kopii dokumentacji medycznej oraz innych danych osobowych. PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM (art. 17 RODO): Z uwagi na to, że zgodnie z obowiązującym prawem Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.w przypadku świadczeń medycznych, nieskuteczne jest żądanie usunięcia danych. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, a w przypadkach szczególnych do 30 lat, stąd nie możesz wnieść o zaprzestanie jej przetwarzania przed upływem tego okresu. Przychodnia nie przechowuje zdjęć rentgenowskich. Przychodnia przechowuje skierowania na badania i zlecenia jako integralną część dokumentacji medycznej na zasadach jej dotyczących tj. przez minimum 20 lat. Pacjent może zrealizować prawo do bycia zapomnianym w zakresie celu, w którym dane osobowe pacjenta są przetwarzane na podstawie tej zgody po upływie określonego do wypełnienia tego celu czasu (dotyczy realizacji badań klinicznych i naukowych na podstawie zgody) PWDL odmawia zrealizowania prawa Pacjenta do bycia zapomnianym w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej powołując się na przepis art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b) RODO. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA (art. 18 RODO): Pomimo żądania przez Pacjenta ograniczenia przetwarzania zgodnie z przesłanką określoną w art. 18 ust. 1 lit a) RODO w odniesieniu do danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę, PWDL może przetwarzać te dane w dotychczasowym zakresie, bowiem ograniczenie przetwarzania danych dokonywanego w celach zdrowotnych i mogłoby istotnie utrudnić realizację tych celów (brak skuteczności ograniczenia przetwarzania w związku z ważnymi względami interesu publicznego) PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH(art. 20 RODO): Prawo Pacjenta do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez PWDL na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. Przesłankę. W przypadku otrzymania żądania Pacjenta związanego z wykonywaniem prawa do przenoszenia danych w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w dokumentacji medycznej, PWDL ma obowiązek poinformować Pacjenta o braku podstawy prawnej tego prawa oraz poinformować o trybie w jakim Pacjent może uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej. PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH (art. 21 RODO): Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez PWDL na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie wobec danych osobowych przetwarzanych przez PWDL: w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); w oparciu o przesłankę tzw. prawnie uzasadnionych interesów PWDL jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). PROFILOWANIE: Następujące jednostkowe działania PWDL nie będą zakwalifikowane jako podejmowanie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych w rozumieniu art. 22 RODO: automatyczne ustalanie wyników skal stosowanych w medycynie ocena wystąpienia mutacji/ ryzyka choroby na podstawie analizy genomu Pacjenta; automatyczne klasyfikowanie wyniku jako „w normie” „ponad normę” i „poniżej normy” na podstawie zdefiniowanych przedziałów wyników (zależnych od czynników wynikających z danych pacjenta takich jak m.in. płeć czy wiek) wspieranie, za pomocą algorytmów procesu terapeutycznego np. poprzez przedstawienie sugestii badania diagnostycznego, sugestii terapii farmakologicznej i podobnych przez system komputerowy, pod warunkiem, że ostateczną decyzję o sposobie leczenia podejmuje personel medyczny; wspieranie, za pomocą algorytmów komputerowych, procesu selekcji Pacjentów do programów badań profilaktycznych i przesiewowych, pod warunkiem, że ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Pacjentów do udziału w programach podejmuje personel medyczny; wspieranie, za pomocą algorytmów komputerowych, procesu zamawiania przez Pacjentów recept na produkty lecznicze przyjmowane przez dłuższy okres czasu np. poprzez automatyczne informowanie personelu medycznego o konieczności skierowania na wizytę kontrolną Pacjentów, którzy składają zapotrzebowanie na receptę ze względu na upływ określonego czasu od ostatniej wizyty; procesy dotyczące badań profilaktycznych i medycyny pracy, gdzie decyzja o skierowaniu Pacjenta na określone badania opiera się o czynniki charakterystyczne dla danego stanowiska pracy (zdefiniowane przez pracodawcę), a nie czynniki charakterystyczne dla osoby Pacjenta; działanie aplikacji i algorytmów będących wyrobami medycznymi lub częściami wyrobów medycznych, pod warunkiem że wyroby takie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie dokonanej certyfikacji. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych? Art. 27.2 ust. 7 - Przetwarzanie danych wrażliwych jest dopuszczalne jeżeli przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby zajmujące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony tych danych. W takim przypadku zgoda pacjenta nie jest wymagana. W szczególności podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą przetwarzać dane osobowe Pacjentów, w tym dotyczące zdrowia na podstawie: art. 9 ust. 2 lit h) RODO, który wymienia cele zdrowotne przetwarzania zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W sytuacji, gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego ze względu na swą specyfikę regulowane jest szczegółowo przepisami innych aktów prawnych, zastosowanie znajdą również odpowiednio właściwe przepisy szczegółowe, zawarte m.in. W: Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego; ustawie o służbie medycyny pracy; ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym; ustawie o publicznej służbie krwi; ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów; ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; ustawie o leczeniu niepłodności. Dane osobowe Pacjenta mogą być także przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit a), a także na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 4.3.1. Kodeksu dotyczy to danych które są przetwarzane w związku z realizacją badań klinicznych lub innych badań naukowych. Inne przepisy regulujące zakres i sposób przetwarzania Twoich danych to: Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 roku (w szczególności art. 26 i 27) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:
Poradnia Lekarza Rodzinnego Żerniki Tarnogórska 218 B 44-105 Gliwice email: poradniazerniki@poradniazerniki.pl
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: email: iod@intall.pl